Downloaden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KOERIER  V.O.F.

 1. Toepasselijke regelgeving

Deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten die De Koerier verstrekt, waaronder onder meer begrepen de al dan niet betaalde levering van een advies, informatie of een dienst. Voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken, is op binnenlands wegvervoer de AVC, op internationaal wegvervoer het CMR-verdrag en op luchtvervoer het Verdrag van Warschau van toepassing naast deze voorwaarden. Op gecombineerd vervoer zijn voor ieder traject de op dat deel toepasselijke rechtsregels van toepassing.

 2. Definities

(a) AVC: Algemene vervoerscondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

(b) CMR-verdrag: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956).

(c) Ontvanger: geadresseerde van de zending, (mede) bewoner, ondergeschikte of anderszins voor ontvangstneming van de zending bevoegd persoon onder Nederlands recht wonend of werkzaam op het afleveradres aan wie De Koerier de zending dient af te leveren.

(d) De Koerier: De Koerier V.O.F.       

(e) Verdrag van Warschau: Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer ondertekend in Warschau op 12 oktober 1929, zoals gewijzigd te Den Haag op 28 september 1955 en bij aanvullende protocollen of Verdrag van Montreal 1999.

(f) Verzender: de contractuele wederpartij van De Koerier.

(g) Zending: door of namens de verzender ten vervoer aangeboden zaak danwel het geheel van zaken, inclusief verpakking(en), dat gelijktijdig wordt vervoerd en documenten, bestemd voor een ontvanger.

 3. Omvang van de dienstverlening

3.1 Ieder aanbod van De Koerier is vrijblijvend, en kan tot vijf dagen na de aanvaarding worden herroepen.

3.2 Tenzij een speciale dienst is overeengekomen, zijn de door De Koerier te leveren diensten beperkt tot het afhalen, vervoer, indien van toepassing douane-inklaring en afleveren van een zending. De verzender aanvaardt dat zendingen met die van andere verzenders zullen worden samengevoegd voor transport en dat De Koerier niet altijd in alle afhandelingcentra toezicht kan houden op de binnenkomende en uitgaande beweging van afzonderlijke zendingen.

3.3 De Koerier vervoert geen zaken die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor mensen of dieren of vervoermiddelen of die anderszins andere zaken die door De Koerier worden vervoerd zouden kunnen aantasten of beschadigen, of waarvan het vervoer, de export of import in het desbetreffende land onder toepasselijk recht is verboden. Ook vervoert De Koerier geen ongeslagen munten, postzegels, geld of verhandelbare documenten (zoals cheques, wissels, waardepapieren aan toonder), edelstenen, metalen, unieke voorwerpen, juwelen, antiek, kunstwerken, dieren, planten, lijken, organen of lichaamsdelen, vuurwapens, wapentuig, munitie, of andere zaken met een uitzonderlijke waarde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien zending van dergelijke voorwerpen niet uitdrukkelijk is overeengekomen, sluit De Koerier iedere aansprakelijkheid uit voor deze zendingen die op welke wijze dan ook werden aanvaard

3.4 Aan bederf onderhevige en temperatuurgevoelige zaken worden vervoerd mits de verzender accepteert dat dit voor zijn risico gebeurt. De Koerier levert geen speciale behandeling voor dergelijke zendingen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 3.5 De Koerier is gerechtigd het vervoer van zaken zoals vermeld in artikel 3.3 en 3.4 of indien niet is voldaan aan de voorwaarden onder artikel 4, te weigeren of, indien het vervoer gaande is, het vervoer op te schorten en de zending vast te houden. De Koerier kan het vervoer van een zending ook opschorten als zij er bij de derde poging niet in slaagt om de zending af te leveren, als de ontvanger de zending weigert aan te nemen, als De Koerier in redelijkheid niet in staat is de zending af te leveren omdat het opgegeven adres niet juist is of zich in een ander land bevindt dan door de verzender is aangegeven, of als De Koerier geen betaling ontvangt van enig bedrag dat door de ontvanger bij aflevering dient te worden voldaan. De Koerier is in geval van opschorting van het vervoer van de zending, gerechtigd deze naar eigen keuze aan en op kosten van de verzender te retourneren.

3.6 De Koerier is te allen tijde gerechtigd onderaannemers en vertegenwoordigers aan te stellen voor het uitvoeren van (onderdelen van het) vervoer. De Koerier contracteert zowel voor zichzelf als ten behoeve van haar werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers, die allen een beroep kunnen doen op deze voorwaarden.

3.7 De Koerier sluit alleen overeenkomsten met verzenders die de eigenaar of een gevolmachtigd vertegenwoordiger van de eigenaar zijn van de zending waarop de overeenkomst betrekking heeft. De gevolmachtigde garandeert dat hij een rechtsgeldige volmacht heeft verkregen om de overeenkomst inclusief deze voorwaarden met De Koerier aan te gaan.

3.8 De Koerier kan de te volgen route en het te gebruiken transportmiddel zelf kiezen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht wijzigen. De Koerier is gerechtigd de ten vervoer aangeboden zending tussentijds op te slaan. Alsdan blijven deze voorwaarden van toepassing. De Koerier is te allen tijde gerechtigd het vervoer van bepaalde zendingen voor bepaalde personen, bedrijven of anderszins zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.9 De Koerier of enige bevoegde autoriteit, waaronder de douane, kan te allen tijde de zending openen, inspecteren en scannen.

3.10 Ten vervoer aangeboden zending worden alleen verzekerd, indien dit nadrukkelijk schriftelijk met de verzender is overeengekomen, en de verzender daartoe De Koerier een pro-forma factuur ter beschikking stelt waaruit de waarde van zending blijkt.

4. Verplichtingen verzender

4.1 De verzender is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van de gegevens die zijn ingevuld op de vervoersdocumentatie. De verzender dient er tevens voor te zorgen dat op de zending de juiste contactinformatie wordt vermeld van de verzender en de ontvanger van de zending. De zending dient zodanig te worden ingepakt, gemerkt en gelabeld, en de inhoud zodanig te worden beschreven en geclassificeerd en vergezeld te gaan van zodanige informatie als redelijkerwijs nodig is om de zending geschikt te maken voor vervoer en te voldoen aan de eisen onder het toepasselijke recht.

4.2 De verzender verklaart hierbij dat de zending die door hem onder deze voorwaarden aangeboden wordt, in beveiligde ruimten voorbereid is, ofwel door hemzelf ofwel door werknemers die onder de verantwoordelijkheid van verzender vallen, en dat de zending beschermd is geweest tegen niet-geautoriseerde tussenkomst gedurende de voorbereiding, het opslag en het vervoer naar De Koerier.

4.3 De verzender is verantwoordelijk voor de kosten, uitgaven, schade van en claims jegens De Koerier indien niet voldaan is aan artikel 3.4 en/of artikel 4.

5. Douane

5.1 Indien een zending door de douane moet worden ingeklaard, is het de verantwoordelijkheid van de verzender om volledige en nauwkeurige documentatie daarvoor te leveren, maar De Koerier zal, tenzij zij anders wordt geïnstrueerd, optreden als vertegenwoordiger van de verzender bij het verkrijgen van inklaring door de douane. Zulks met dien verstande dat indien de plaats van verzending en die van aflevering zich in hetzelfde douanegebied bevinden, De Koerier alleen douane-inklaring zal verzorgen indien zij daartoe is geïnstrueerd. De verzender stemt er tevens mee in dat De Koerier als de ontvanger van de zending mag worden beschouwd, met als enig doel het aanwijzen van een douanedeclarant om enige inklaring door de douane uit te voeren. De Koerier verricht enige douanehandeling uitsluitend en geheel voor rekening en risico van de verzender.

5.2 Als invoerrechten, belastingen, boetes, kosten, waarborgsommen of uitgaven van eender welke aard worden opgelegd of gemaakt als gevolg van een handeling door de douaneautoriteiten of als gevolg van het feit dat de verzender of de ontvanger niet de juiste documentatie heeft verstrekt of niet over de juiste vergunning of licenties beschikt die vereist zijn met betrekking tot het vervoer, zal De Koerier deze in eerste instantie aan de ontvanger in rekening brengen. Indien De Koerier bij de ontvanger niet per omgaande betaling kan verkrijgen, zal de verzender het bedrag in kwestie aan De Koerier voldoen.

6. Betaling

6.1 De tarieven voor vervoer en andere diensten van De Koerier zijn exclusief BTW en eventuele andere al dan niet wettelijke toeslagen en dienen, tenzij zij voor verzending zijn voldaan, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur of binnen zodanig andere periode als de verzender schriftelijk met De Koerier is overeengekomen te worden voldaan. Behoudens tegenbewijs, wordt een factuur geacht na drie werkdagen na de factuurdatum te zijn ontvangen.

6.2 Als De Koerier namens de ontvanger of een andere partij belastingen, invoerrechten of heffingen moet betalen en De Koerier er niet in slaagt zodanig bedrag op verzoek van de desbetreffende partij vergoed te krijgen, is dat bedrag op eerste verzoek door de verzender verschuldigd. Dit geldt ook voor gevallen waarin de ontvanger of, indien een derde de factuur ontvangt, deze derde enig bedrag dat hij verschuldigd is niet betaalt.

6.3 Over elk bedrag dat aan De Koerier verschuldigd is en niet op tijd betaald wordt is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum tot de dag waarop de betaling door De Koerier wordt ontvangen. Eventuele betalingen zullen eerst in mindering worden gebracht op de vervallen rente en vervolgens op de hoofdsom.

6.4 Naast het vorderen van rente op grond van artikel 6.3, is De Koerier gerechtigd om alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering (daaronder begrepen de kosten verbonden aan het voor invordering inschakelen van derden), aan degene die gehouden is tot betaling van de zending of andere kosten, in rekening te brengen, welke kosten minimaal 15% van (het onbetaalde gedeelte van) de hoofdsom bedragen.

7. Overmacht

7.1 Als De Koerier niet in staat is het vervoer van de zending van de verzender aan te vangen of voort te zetten om een reden die buiten haar macht ligt, is zij niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, en worden haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de verhindering. Niettemin zal De Koerier alle stappen nemen die in redelijkheid van haar gevraagd kunnen worden om het vervoer aan te vangen of voort te zetten. Indien een alternatieve wijze van nakoming mogelijk is zal De Koerier zich hiervoor inspannen, maar eventuele extra kosten zullen voor rekening van de verzender komen.

7.2 Gebeurtenissen die onder 7.1 vallen zijn, doch niet beperkt tot, verstoring of ontwrichting van de transportinfrastructuur (bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer, brand, overstroming, oorlog of terrorisme, blokkades of wegafsluitingen), molest, vijandelijkheden en burgeroorlog, stakingen, embargo’s, oproer, epidemieën, gevaren van de lucht, extreme weersomstandigheden (zoals aardbevingen, cyclonen, tornado’s of windhozen, stormen en orkanen, overstromingen, vloedgolven, vulkaanuitbarstingen, mist, sneeuw, ijzel en ijsvorming), overheidsoptreden en optreden van andere autoriteiten, en arbeidsgeschillen of verplichtingen die van invloed zijn op De Koerier of een andere partij.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien en voor zover noch het Verdrag van Warschau, noch het CMR-verdrag noch ander dwingend recht van toepassing is of tussen partijen anders is overeengekomen, wordt de aansprakelijkheid van De Koerier bepaald overeenkomstig het gestelde in deze voorwaarden.

8.2 De Koerier is jegens de verzender noch de ontvanger aansprakelijk voor verlies, beschadiging of vertraging van de zending veroorzaakt door of verband houdend met de door De Koerier verrichte diensten, tenzij dit verlies of deze beschadiging of vertraging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van De Koerier. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van De Koerier zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe schade voortvloeiend uit de tekortkoming en tot bewezen schade tot ten hoogste het bedrag van de aangegeven waarde van de zending, welke waarde niet meer mag bedragen dan de waarde van de te vervoeren zending. Indien geen waarde is opgegeven voor aanvang van het vervoer van de zending, zal de aansprakelijkheid van De Koerier beperkt zijn tot het bedrag verschuldigd voor het vervoer.

8.3 De Koerier is nooit aansprakelijk voor enige gevolgschade van welke aard dan ook, zoals, maar niet beperkt tot, zuivere economische verliezen als kosten van vervangend vervoer, winstderving, verlies van zakelijke mogelijkheden of verlies van opbrengst, verlies van gebruik die het gevolg is van verlies, schade of vertraging van een zending, ongeacht of een waarde is aangegeven met betrekking tot de desbetreffende zending, zoals vermeld in artikel 8.5.

8.4 Indien de verzender, de ontvanger of enige derde met enig vorderingsrecht de oorzaak is geweest van of heeft bijgedragen tot een verlies, beschadiging of vertraging van een zending, zal de vergoedingsplicht van De Koerier overeenkomstig worden verminderd of vervallen.

8.5 De verzender vrijwaart De Koerier tegen vorderingen die derden tegen De Koerier instellen en die in verband staan met de uitvoering van de overeenkomst.

8.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.2, kan de verzender de vergoedingslimiet die opgrond van deze voorwaarden, enig verdrag of ander dwingend recht van toepassing is verhogen. Daartoe dient de verzender de gewenste hogere waarde op de vervoersdocumentatie aan te geven en de daarbij behorende toeslag te betalen. Indien de verzender voor een transport een hogere waarde aangeeft en de bijbehorende toeslag betaalt, is de aansprakelijkheid van De Koerier beperkt tot bewezen schade tot ten hoogste het bedrag van de aangegeven waarde. De aangegeven waarde mag niet meer bedragen dan de waarde van de te vervoeren zending.

9. Aflevering

9.1 De Koerier is gerechtigd om in geval van een zending naar een hotel, overheidsgebouw- of installatie, universiteiten of andere instellingen die beschikken over een postkamer of ontvangstruimte, de zending in de postkamer of ontvangstruimte af te geven.

9.2 Behalve wanneer een verdrag of andere dwingende regels van nationaal recht anders bepalen, is De Koerier niet gehouden, wat de omstandigheden ook mogen zijn, om het vervoer op te schorten, om bij een andere bestemming af te leveren (hetzij een andere ontvanger, hetzij een ander adres dan hetgeen op de vervoersdocumentatie is vermeld) of om de zending naar de verzender terug te bezorgen en, indien De Koerier dit zou proberen te doen doch niet tot een goed einde brengt, zal De Koerier niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van of beschadiging aan de zending die hierbij ontstaat.

10. Claimprocedure

10.1 Indien en voor zover noch het Verdrag van Warschau, noch het CMR-verdrag noch ander dwingend recht van toepassing is, wordt de claimprocedure bepaald overeenkomstig het gestelde in deze voorwaarden.

10.2 Iedere vordering op De Koerier verband houdend met het vervoer moet schriftelijk worden ingediend zodra dit redelijkerwijs mogelijk is en in ieder geval binnen 5 werkdagen na aflevering van de zending aan de ontvanger of een daartoe bevoegde derde. Elke vordering op De Koerier vervalt indien deze niet in rechte is ingesteld binnen acht maanden nadat de betrokken zending geheel of gedeeltelijk is afgeleverd of in geval van niet-aflevering binnen acht maanden na de voorgenomen afleverdatum.

11. Opzegging

11.1 De verzender kan na het ten vervoer aanbieden van de zending de overeenkomst niet meer opzeggen zonder de gehele transportsom verschuldigd te zijn.

11.2 In geval van opzegging van de overeenkomst door de verzender binnen 48 uur voor het ten vervoer aanbieden van de zending, dient de verzender de reeds door De Koerier voor het voorgenomen vervoer van de zending gemaakte kosten te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 10% van de hoofdsom.

12. Retentierecht

12.1 De Koerier heeft jegens ieder die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op de zending die De Koerier in verband met de overeenkomst en/of voorgaande overeenkomsten onder zich heeft ter zake van al hetgeen de verzender aan De Koerier verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst en/of voorgaande overeenkomsten.

12.2 De Koerier is niet verplicht voor het opgeven van het retentierecht vervangende zekerheid te aanvaarden.

13. Zekerheid

13.1 De verzender verleent aan De Koerier een pandrecht op de zending voor alle geldsommen, schade en kosten die de verzender op enig moment aan De Koerier verschuldigd is, alsmede alle rechten verbonden aan een dergelijke pandrecht waardoor De Koerier de verschuldigde geldsommen kan innen. Bij niet (tijdige) voldoening van de vordering, is De Koerier gerechtigd zulke zending te verkopen en de opbrengst van de verkoop te gebruiken om de openstaande schuld aan te zuiveren.

13.2 De verzender is verplicht op eerste verzoek van De Koerier zekerheid te stellen voor hetgeen deze aan De Koerier uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is of zal worden.

13.3 De Koerier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als bedoeld in dit artikel voortvloeit.

14. Verrekening

Het is de verzender of ontvanger niet toegestaan enig beroep op opschorting of schuldvergelijking (compensatie) te doen van vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en/of voorgaande overeenkomsten met vorderingen op De Koerier. De Koerier is te allen tijde bevoegd tot verrekening, ook indien vorderingen nog niet opeisbaar zijn.

15. Gegevensbescherming

De verzender stemt ermee in dat De Koerier en bedrijven gelieerd aan De Koerier, waaronder bedrijven in landen die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als het land waarin de zending ten vervoer aan De Koerier is aangeboden, gebruik kunnen maken van gegevens die door de verzender aan De Koerier zijn verstrekt, zulks voor administratieve, management en marketing doeleinden en voor de aankoop en levering van klantenmateriaal, tenzij een dergelijk gebruik strijdig is met het toepasselijke recht.

16. Overige bepalingen

16.1 Tenzij enig verdrag of toepasselijk nationaal recht dwingendrechtelijk van toepassing is, worden deze voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn beheerst door Nederlands recht.

16.2 Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan wel naar aanleiding van andere overeenkomsten welke daarmee verband houden, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

16.3 Partijen kunnen enkel afwijken van deze voorwaarden indien dit schriftelijk wordt overeengekomen voordat de zending door De Koerier ten vervoer in ontvangst is genomen.

16.4 De nietigheid of vernietigbaarheid van enig beding uit deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden tot gevolg. Bij conflict met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-dwingendrechtelijke aard prevaleren deze voorwaarden. Aan andere voorwaarden en/of instructies is De Koerier alleen gehouden, voor zover die uitdrukkelijk zijn geaccepteerd en niet conflicteren met deze voorwaarden.

16.5 De Koerier is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Indien De Koerier hiertoe overgaat, zal zij daarvan mededeling doen door een algemene kennisgeving, en/of door mededeling daarvan aan de verzenders. De gewijzigde voorwaarden zullen niet eerder dan een maand na de hiervoor bedoelde mededeling in werking treden.